Kategórie

Hľadať

Prihlásenie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky online obchodu pod názvom „eshop.obalka.sk“

 

spoločnosti Harmanec-Kuvert s.r.o. so sídlom Padličkovo 3, 977 01 Brezno zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddiel. Sro, vložka č. 8413/S, IČO: 36 618 675

 

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Harmanec-Kuvert s.r.o. so sídlom Padličkovo 3, 977 01 Brezno zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddiel Sro, vložka č. 8413/S, IČO: 36 618 675  (ďalej aj „predávajúci“) sa v rámci svojho predmetu podnikania zaoberá hlavne výrobou poštových obálok a ich predajom konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností.

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú medzi spoločnosťou Harmanec-Kuvert s.r.o. a jej zákazníkmi pri nákupe a predaji jej výrobkov v online obchode „eshop.obalka.sk“ a sú neoddeliteľnou súčasťou prípadne uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou Harmanec-Kuvert s.r.o. a zákazníkom..

1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchody, uskutočnené medzi spoločnosťou Harmanec-Kuvert s.r.o. a zákazníkom, vrátane všetkých služieb poskytovaných v tejto súvislosti. V jednotlivých prípadoch je možné sa odchýliť od týchto obchodných podmienok, avšak iba na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi Harmanec-Kuvert s.r.o. a zákazníkom. Ústne prehlásenia zamestnancov Harmanec-Kuvert s.r.o. voči zákazníkom nie sú pre spoločnosť záväzné. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre zákazníka záväzné od okamihu, kedy vstúpi do právneho vzťahu s predávajúcim, teda od okamihu, kedy je medzi predávajúcim a zákazníkom vykonaný akýkoľvek právny úkon písomnou formou. Za písomný úkon sa považuje aj akýkoľvek úkon urobený v elektronickej podobe. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok online obchodu „eshop.obalka.sk“ sa písomnými dokumentmi rozumejú tiež všetky dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe, pokiaľ je z týchto zjavné komu sú určené od koho pochádzajú a čo nimi objednávateľ resp. spoločnosť žiada alebo sleduje. Písomne sa na účely týchto obchodných podmienok online obchodu „eshop.obalka.sk“ rozumie každý úkon vykonaný elektronicky (počítačom, emailom či iným technickým spôsobom) na e-mailovú adresu „eshop@harmanec-kuvert.sk“. Doručením sa na účely týchto obchodných podmienok online obchodu „eshop.obalka.sk“ rozumie okrem iného aj doručenie v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach online obchode „eshop.obalka.sk“.

1.4 Informovaním zákazníka resp. spotrebiteľa sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie zaslanie akejkoľvek informácie v elektronickej podobe na emailovú adresu zákazníka (ktorá je k dispozícii predávajúcemu).

 

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Zákazník sa zaväzuje, že sa zoznámi so všetkými podmienkami uzatváraného obchodu, konkrétne všeobecnými obchodnými podmienkami online obchodu „eshop.obalka.sk“, ako aj s ďalšími písomnými dokumentmi, ktoré mu spoločnosť Harmanec-Kuvert s.r.o. odovzdá.

2.2 Zákazník sa ďalej zaväzuje:
- vo všetkých písomných dokumentoch vždy uviesť pravé, správne a platné údaje o svojej totožnosti, hlavne meno a priezvisko, trvalý pobyt, bydlisko vrátane evidenčného a popisného čísla, prípadne obchodné meno právnickej osoby, sídlo právnickej osoby, IČO , IČ DPH , telefonický a prípadne iný kontakt

- uviesť spoločnosti Harmanec-Kuvert s.r.o. správne a úplné údaje, prípadne ďalšie údaje, ktoré sú pre Harmanec-Kuvert s.r.o. nevyhnutné, vzhľadom na realizáciu obchodu v prípade, že ich táto spoločnosť od zákazníka vyžaduje
- splniť vždy riadne a včas všetky svoje záväzky, ku ktorým sa zákazník zaviazal, vzhľadom na vzťah k spoločnosti Harmanec-Kuvert s.r.o.

 

III. Dodacie podmienky

1 Spoločnosť Harmanec-Kuvert s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 14 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry, resp. od potvrdenia dostupnosti daného tovaru elektronicky (emailom) pri platbe na dobierku. Uhradením zálohovej faktúry sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho.

2 Množstvo, špecifikácia, termíny a spôsob dodania tovaru sa dohodnú v elektronických objednávkach prostredníctvom online obchodu „eshop.obalka.sk“. Každá objednávka vystavená a riadne kupujúcim predávajúcemu prostredníctvom online obchodu „eshop.obalka.sk“ doručená musí obsahovať: meno, priezvisko, prípadne obchodný názov kupujúceho, prípadné IČO, DIČ, alebo IČ DPH, poštovú adresu, presnú špecifikáciú a množstvo tovaru, ktorý má byť na základe objednávky dodaný, miesto a spôsob dodania tovaru, prípadné meno a kontakt na pracovníka zodpovedného za danú objednávku.

3 Až potvrdením objednávky zo strany predávajúceho prostredníctvom online obchodu „eshop.obalka.sk“  vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim zmluvný vzťah. O každej dodávke tovaru musí byť riadne vyhotovený, očíslovaný dodací list (výdajka). Dodací list musí obsahovať: meno a priezvisko prípadne obchodný názov kupujúceho, prípadné IČO, DIČ, IČ DPH, poštovú adresu, číslo objednávky, presnú špecifikáciu a množstvo tovaru, ktorý má byť na základe objednávky dodaný, miesto a čas dodania tovaru, a spôsob dodania tovaru, ako aj prípadné meno a kontakt na pracovníka zodpovedného za danú objednávku, ktorý podpisom na dodacom liste potvrdzuje riadne prevzatie tovaru s uvedením dátumu prevzatia tovaru, prípadne iné ďalšie dodacie podmienky.

4 Dodávka tovaru je splnená dňom jeho odovzdania dopravcovi na prepravu do miesta určenia.

5 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 30 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

6 V prípade, že je kupujúci v omeškaní s úhradou záväzkov voči predávajúcemu, má predávajúci právo pozastaviť dodávku ďalšieho tovaru, a to až do doby uhradenia všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.

7 Ceny môžu byť dohodnuté len s dopravou DDU – na miesto určenia kupujúceho. Dopravu do miesta určenia si vždy hradí kupujúci – zákazník.

  

IV. Cena

4.1 Cena je stanovená v zmysle platného cenníka predávajúceho.

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny uvedenej v informačných materiáloch resp. na internetovej stránke predávajúceho na základe ktorých kupujúci predmet kúpy vybral. Kupujúci sa zaväzuje akceptovať zmenu ceny bez zrušenia tejto kúpnej zmluvy, ak táto nepresiahne 10% z pôvodnej ceny tovaru.[P1] 

 

V. Platobné podmienky

5.1 Všetky ceny tovarov sú uvedené bez DPH. Zákazníkovi po vykonaní objednávky bude zaslaný potvrdzujúci email, ktorý zároveň v prípade platby formou zálohovej faktúry bude obsahovať prílohu zálohovej faktúry. Splatnosť zálohovej faktúry je 3 dni odo dňa jej doručenia spotrebiteľovi, doručením sa rozumie jej zaslanie na emailovú adresu zákazníka, ktorá je v danom čase známa predávajúcemu.

5.2 Následne po riadnej úhrade ceny na základe zálohovej faktúry predávajúci vystaví a riadne spolu s tovarom doručí zákazníkovi faktúru. Faktúra, ako daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona o DPH.

5.3 Faktúra je zaplatená dňom pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho uvedeného na faktúre.

 

VI. Záruky a zodpovednosť za vady

6.1 Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

6.2 V prípade, ak predávajúci lehotu vyplývajúcu z reklamačného konania nedodrží, má kupujúci právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo zľavu.

6.3 Farebné rozdiely medzi obrázkami zobrazenými na internetovej stránke a reálnymi obálkami sú spôsobené elektronickým zobrazením.

6.4 Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar zodpovedá kvalitatívnym parametrom podľa platných podnikových noriem, STN a ON.

6.5 Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu dodaného tovaru. A o zistených zjavných vadách pri odbere sa zaväzuje bez zbytočného odkladu podať správu predávajúcemu s doložením potrebných dokladov.

6.6 Vady zrejmé pri odbere tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho ihneď po prezretí tovaru,  inak právo zo zodpovednosti zaniká. Ostatné vady musí kupujúci reklamovať najneskôr do konca záručnej doby.

6.7 V prípade reklamácie s hodnotou vyššou ako 200,- €, si predávajúci vyhradzuje právo do 10 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie vykonať prehliadku reklamovaného tovaru. V prípade, že kupujúci dodávku reklamovaného tovaru nepripravil k prehliadke, reklamácia sa neuznáva.

6.8 Nároky z vád tovaru zahŕňajú právo kupujúceho na výmenu tovaru za tovar bez závady, alebo právo na poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny. V prípade sporu v reklamačnom konaní sa zmluvné strany zaväzujú dodržať príslušné právne predpisy týkajúce sa práv zo zodpovednosti za vady tovaru.

6.9 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené zlou manipuláciou a skladovaním kupujúceho alebo použitím v rozpore s platnými technickými normami.

6.10 Reklamácie sú vybavované - telefonicky (v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 na telefónnom čísle 0918 570 510) - e-mailom (eshop@harmanec-kuvert.skTáto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ) - poštou (adresa eshopu.obalka.sk)

 

 VII. Storno objednávky

7.1 Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky na čísle 0918 570 510 alebo emailom na adresu eshop@harmanec-kuvert.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. v prípade,  že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny zo zálohovej faktúry, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota, spoločnosť Harmanec-Kuvert s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky ako aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny.

7.2 Harmanec-Kuvert s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: - nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť Harmanec-Kuvert s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi Harmanec-Kuvert s.r.o. a zákazníkom o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Harmanec-Kuvert s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

8.1 V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, je povinný dodržať nižšie uvedené podmienky:
• kontaktujte predávajúceho (pozri kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí,
• ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt,
• tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
• tovar nesmie byť použitý,
• tovar musí byť nepoškodený,
• tovar musí byť kompletný,
• spolu s tovarom musí byť zaslaný aj doklad o kúpe.

8.2 Tovar je kupujúci povinný poslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste späť. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, peniaze za tovar zašle predávajúci kupujúcemu prevodom na účet kupujúceho resp. na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

 IX. Spracovanie osobných údajov

9.1 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

9.2 Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.

9.3  Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 9.2.

9.4  Zaviazali sme sa zabezpečiť, že vaše informácie budú v bezpečí. Aby sme predišli neoprávnenému prístupu, použitiu, zmene, zničeniu alebo poskytnutiu údajov, zaviedli sme primerané fyzické, elektronické a správne postupy s cieľom chrániť a strážiť informácie, ktoré zozbierame prostredníctvom tejto internetovej stránky. Urobili sme tak s cieľom zabrániť neoprávnenému alebo nezákonnému spracúvaniu vašich Osobných údajov a ich náhodnej strate alebo zničeniu či poškodeniu. Napriek všetkému, čo sme pre to urobili, nemôžeme zaručiť, že vaše údaje sú v bezpečí.

Bezpečnosť vašich informácií chránime:

-         používaním kódovania, pokiaľ je to možné;

-         používaním ochrany heslom, pokiaľ je to možné; 

-         obmedzením prístupu k vašim informáciám (prístup k nim má napríklad iba personál a zamestnanci, ktorý ho potrebujú za vyššie uvedenými účelmi a ktorí boli náležitým spôsobom poučení) .

9.5 Spoločnosť Harmanec-Kuvert s.r.o. sa ako prevádzkovateľ internetového obchodu týmto zaväzuje a prehlasuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho, i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.


9.6 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov, s tým, že tieto údaje môžu byť spracovávané pre  účely Harmanec-Kuvert s.r.o. na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Podľa § 28 ods. 3 citovaného zákona ste oprávnený (á) kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku.

 

X. Vyššia moc

10.1 Pokiaľ nie je možné plniť zmluvné záväzky z dôvodu vyššej moci, bude ich plnenie pokračovať až keď tieto prekážky pominú. Toto platí aj potom, keď plnenie predávajúceho mešká. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť začiatok aj koniec vyššej moci. Pokiaľ by mala takáto prekážka trvať dlhšie ako tri mesiace, má každý účastník právo od zmluvy odstúpiť, prípadne právne opodstatnené odstúpenie od zmlúv ostanú nepovšimnuté.

10.2 Vyššia moc predstavuje cudzie činnosti, nepredvídateľné a neovplyvniteľné dôvody ako napríklad: štrajky, prírodné katastrofy, nedostatok surovín a energie, oheň, vojnu, vzburu alebo iné udalosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť, nezávisle od toho, či vznikli v našom alebo cudzom podniku, alebo podniku, od ktorého závisí výroba alebo preprava tovaru

 

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky online obchodu „eshop.obalka.sk“ majú prednosť pred prípadne odlišným prehlásením osôb, ktoré vystupujú pod menom Harmanec-Kuvert s.r.o., ibaže by toto odlišné prehlásenie bolo vykonané písomne a bolo podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene Harmanec-Kuvert s.r.o.

11.2 Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť internetový obchod a ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

11.3 Odlišné dohody, ktoré obsahuje písomná zmluva (resp. písomná objednávka riadne potvrdená Harmanec-Kuvert s.r.o.), uzatvorená medzi Harmanec-Kuvert s.r.o. a zákazníkom, majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky online obchodu „eshop.obalka.sk“ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2011

Online obchod „eshop.obalka.sk“ je prevádzkovaný spoločnosťou Harmanec-Kuvert s.r.o. Brezno, IČO : 36 618 675 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 8413/S. Obsah stránky www.eshop.obalka.sk podlieha autorskému právu. Akékoľvek používanie obsahu, alebo jeho časti, je možné len s písomným súhlasom Harmanec-Kuvert s.r.o., Brezno.

 

V Brezne, dňa 01.04.2011

 

 


Úvodná stránkaÚvodná stránka